مرا گوئی کرائی کرایی کرائی

من چه دانم

چه دانم چه دانم

چنین مجنون جرائی چرائی چرائی

من چه دانم

چه دانم چه دانم چه دانم

مراگوئی به این زاری که هستی

به عشقم چون بر آیی

من چه دانم چه دانم چه دانم

مرا گوئی چه می جوئی چه می جوئی دگر تو

ورای روشنائی من چه دانم

چه دانم چه دانم چه دانم

منم در موج دریاهای عشقت

مرا گوئی کجایی مرا گویی کجایی

کجایی من چه دانم چه دانم

مبدا