بنام خدا

ای بهانه شعرهای گاه و بیگاهم
ای ترانه ی شبهای بیداری ام
ای نهان ترین نجواهای اشکبارم

اینک این من، این تو
زین بیشترم سوخته خواهی؟
این تو و این دل.