بنام خدا
حافظ فرمود :

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی
که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد...
...
راستی،
دلق مرقع های ما چیست؟
داشته های ما چیست؟
سرمایه های ما چیست؟
...
آیا چیزی داریم که پیر می فروشان، لااقل به بهای جامی از ما بخرد؟
آیا چیزی در چنته مان داریم،که پیر می فروشان حاضر باشد آن را بردارد؟