بنام خدا

آنکه خون دل من ریخت ز بیداد و برفت
کاش...
باز آید و
خون ریزد و
بیداد کند... 
(اوحدی مراغه ای)


(: از طرف یک "محروم اینترنتی" سفارش شده این متن رو بذارم اینجا :)